بچه های دیروز

نوستالژیک-نوستالژی- دهه 60-دهه50 مجری قدیم کتاب های قدیمی و برنامه کودک قدیمی دهه60/70

آگهی آگهی

چهارشنبه سوری آئینی کهن

”زردی من از تو ، سرخی تـو

از من” ، “ غم برو، شادی بیـا” و

“محنـت بـرو ، روزی بیـا”، از

جملــه اشــعاری اســت کــه

پدربزرگهـا و مـادربزرگهـای

امروز که همانـا جوانـان دیـروز

هــستند، بــا نــام “چهارشــنبه

سوری” با خود زمزمه میکنند .

در روزگاران نه چندان دور در

ایران کهن رسم بود که مقـارن

چهارشنبه آخر سال خانوادههای

ایرانی به یمن رسیدن آوای بهار

از روی کپه هـای خـار و گـزن

افروخته شده میپریدند.

نحوست خاکستر

قــدیمیهااعتقــاد داشــتند کــه خاکــستر

چهارشنبه سوری نحس است، چرا که مـردم

هنگام پریدن از روی آن، زردی و بیمـاری

خود را به آتش میدهند و در عوض سـرخی

و شادابی آتش را به خود منتقل میکنند.

این اعتقاد سبب میشد تـا زن هـر خانـه

خاکستر بر جای مانده از آتش چهارشنبه آخر

سال را در خاکانداز جمع کرده، به بـیرون از

خانه ببرد و آن را در سر چهـارراه یـا در آب

روان بریزد.

زن در بازگــشت بــه خانــه، در خانــه را

میکوبید و به ساکنان خانه میگفـت کـه از

عروسی می آید و تندرستی و شادی را بـرای

خانواده به ارمغان آورده است .

اهالی خانه نیز در این هنگام در را به روی

زن میگـشودند و اعتقـاد داشـتند کـه وی

تندرستی و شادی را برای یک سال به درون

خانه خود آورده است .

ترقه بازی به جای همه چیز

در سالهای اخیر، متاسـفانه ترقـهبـازی،

استفاده از مـواد محترقـه خطرنـاک و مـواد

منفجره، جای تمامی آییـنهـای شـیرین و

کهن چهارشنبه سوری را گرفته است .

برپایی آیین چهارشنبه سوری از دیرباز در

جای جای ایران کهن مرسوم بود، هـر چنـد

که هر شهر و دیار، آداب و رسوم خاص خود

را داشت، ولـی بـسیاری از رسـوم در میـان

هموطنان لر، کـرد ، بلـوچ ، تـرک و دیگـر

مناطق مشترک بود .

گذر و نظری در این آداب و رسـوم بـرای

آنان که به فرهنگ و تمـدن ایـران باسـتان

علاقهمند هستند، خالی از لطف نیست .

بروجرد

جشن چهارشنبه سوری در بروجرد همانند

سـایر شـهرهای ایـران در غـروب آخریـن

سهشنبه سـال برگـزار مـیشـد. شخـصیت

“ حاجی فیروز” دراین شب با جامه قرمز خود

در مراسم حاضر میشد و با دوده حاصـل از

سوختن بوتهها صورت خود را سیاه می کـرد

و برای جـشنهـای بعـدی نـوروزی آمـاده

میشد .

تهران

در تهــران قــدیم نــیز مــردم در شــب

چهارشنبه سـوری بوتـههـای خـشک را از

بیابانهای اطراف جمع میکردند و با شتر به

شـهر مـیآوردنـد و در محـلات مختلــف

میچرخاندند.

پس از غروب خورشید، بوتههای خـشک،

اسباب و اثاثیه کهنه و شکستهای را که پـس

از خانهتکانی بیرون گذاشته شده بـود، جمـع

میکردند و با آنها آتشی درست میکردند که

همه باید از روی آن میپریدند.

شیراز

در شیراز، به دو شب چهارشنبهسوری گفته

میشـد: یکـی چهارشـنبه آخـر مـاه اسـفند

( چهارشنبه آخر سال) و دیگـری چهارشـنبه

آخر ماه صفر.

با توجه به ارادتی که شیرازیها به حافـظ

دارند، در شب چهارشنبه سوری دور هم جمع

میشدند و از دیوان حافظ فال میگرفتند. در

قدیم رسم بود که دختران دم بخت در ایـن

شب برای بختگشایی بـه زیـارت آرامگـاه

حـضرت احمـدبن موسـی(ع) “شـاهچـراغ”

میرفتند. امروزه هم رسم است که بعضی از

زنان برای برآورده شدن حاجت در زیر منبـر

مسجد جامع شیراز معروف به منـبر مرتـضی

علی(ع) حلوا درست میکنند.

مردان و زنان شیرازی معتقدند که هرگـاه

در عصر روز سه شنبه آخـر سـال در حـوض

معروف آرامگاه سعدی صورت و دستان خـود

را بشویند، تا سال دیگر بیمار نمیشوند .

گیلان

گیلانیها، در شب چهارشنبه سوری اسپند

و کندر دود میکردند، گلاب به صورت خـود

میزدند و شمع را به نیـت روشـنایی روشـن

میکردند. گیلکیها، خاکستر آتـش افـروزی

شب چهارشنبه سـوری را صـبح چهارشـنبه

پای درختها میریختنند و معتقد بودند کـه

ایـن خاکـستر موجـب بـاروری درخـتهـا

میشود .

مازندران

رسم چهارشنبه سوری در استان مازنـدران

با برپایی هفت بوته آتـش بـه نـشانه هفـت

فرشته اجرا میشد. مازنیها معتقد بودند کـه

آتش تطهیرکننده اسـت و بـدی و مـرگ را

میسوزاند .

مردم این استان دراین شـب آش “ چهـل

گیاه” برای بیماران و نیازمندان میپختند .

آذربایجان

خریــد چهارشــنبه آخــر ســال از جملــه

سـنتهـای قـدیمی مـردم تبریـز در شـب

چهارشنبه سوری بود. خانمهای خانـهدار در

خرید چهارشنبه سوری آیینه، شـانه و جـارو

وسایل نو آغاز کنند.

گروهی از آذریها نیز با اعتقاد بر این کـه

آبهـا هنگـام تحویـل سـال از نـو متولـد

میشوند، در شب چهارشنبه سوری، کوزههای

کهنه خود را شکسته و کوزههای تـازه را بـا

آب پر میکردند تا در سال جدیـد بـه کنـج

اتاقها بریزند تا به ایـن ترتیـب ضـمن دور

کردن بلایا برکت را در سال جدید بـه خانـه

بیاورند .

چهارشنبه سوری در سایر مناطق ایران و

جهان

این آیین دیرینه از سوی باختر، در بخشی

از کردسـتان و از سـوی خـاور، در اسـتان

“ سینکیانگ” چین و سرزمینهای ایرانیتبار

“یارکنــد”، “تاشــقورغان” و “کاشــغر” بــا

تفاوتهایی برگزار میشد .

در تاشقورغان، این جشن در سـومین روز

سال نو برگزار میشـد. مـردم ایـن منطقـه

ضمن آتشافروزی و پریدن از آن، بر بـالای

بامها نیز به تعداد نفرات خانـه، جـام آتـشی

برمیافروختند.

در سـرزمینهـای اران و قفقـاز، هماننـد

استانهای آذربایجان، در آخـرین چهارشـنبه

اسفند ماه این مراسم را تکرار میکردنـد. در

بخشهایی از قرقیزستان نیز این مراسـم بـا

تفاوتهایی برگزار میشد.

این مراسم در قرقیزستان در غروب نـوروز

برگزار و تنها شاخههای خشک درختی به نام

“آرچا” سوزانده میشد.

آنچـه مـسلم اسـت، چهارشـنبه سـوری

منحصر به آتـشافـروزی نیـست، بلکـه در

روزگاران گذشته این مراسـم بـا آییـنهـای

دیگری همچون خـوردن غـذا بـه صـورت

دسـتهجمعـی، سـردادن سـرودهای ویـژه،

قاشقزنی، فالگوش، بازیهـای گروهـی و

نمایشهای سنتی همراه بود.

شیوه امروزی این جشن که با آتـش زدن

لاستیک خودروها، ایجاد انفجارهای مهیب با

استفاده از مواد منفجره و. . . همراه است، هیچ

ارتباطی با چهارشنبه سوری نداشته، تنها نـام

آن را بر خود دارد.

ماخذ: ایرنا

نشریۀ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صفحه ٢۰ / شماره ١٢ /سال ١٣٨۵

#چهارشنبه_سوری,#آئین_قدیمی,#بچه_های_دیروز

www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام و شهر شما :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد
تمامی حقوق مطالب سایت متعلق بچه های دیروز می باشد.
طراحی و اجرا:سایت ستاپ