X
تبلیغات
رایتل

بچه های دیروز

سایت بچه های دیروز یک پایگاه نوستالژیک برای ایرانیان می باشد. که خدماتی همچون فیلم و کارتون های قدیمی ، کتاب های درسی قدیمی ، تصاویر نوستالژیک ، عکسهای قدیمی ایران قبل از انقلاب در دوره های پهلوی وقاجار را در اختیار ایرانیان و علاقمندان قرار می دهد

آگهی آگهی

ایران دوره قاجار

تصویری از ایران در دوران قاجار حدود سال ۱۲۸۳ خورشیدی

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

جمعه


#جمعه


جمعه درست از زمانی دلگیر شد 

که آقا جون رفت و پر کشید و از زمانی 

دلگیرتر که مادرجون دیگر مارا به یاد نمی آورد.

درست از همان روزهایی که صدای قل قل سماور به گوش نمیخورد و صدای بازی کودکانه ی نوه ها در حیاط سر به فلک نکشید...

از همان وقتی که ناهار روز جمعه را کنار یکدیگر نخوردیم و تعداد آدمهای دور سفره کم و کمتر شد...

دقیقا وقتی خانه ی امید وخاطره هایمان را کوبیدند و به جایش آسمان خراش ساختند، جمعه سنگین و غمگین شد !

نه دیگر جایی برای رفتن داشتیم و نه کسی با یک لیوان کمر باریک و چای خوشرنگ منتظرمان بود 


تا دلتنگی های یک هفته ی پر مشغله را از 

شانه هایمان بتکاند...


و حالا جمعه دستش به بغض هایمان بند است!!


#میلاد_اسماعیلی

www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

کجایی مرد؟


ﺩﻟﻨﻮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻮﺗﯿﺎﻥ ﺷﻬﺮﻡ

ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩ؟

ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﭘﺴﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻡ ﺍﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺳﺮ ﺳﺎﻡ ﺁﻭﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺯﻧﺒﯿﻠﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺟﻮﮎ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺷﺐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻟﻮﺗﯽ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻡ ﺷﻬﺮﻡ؟

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺳﺒﺒﻞ ﻫﺎﯼ ﺗﺎ ﺑﻨﺎﮔﻮﺷﺘﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺳﺒﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻩ ﮔﺸﺎﯼ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩ

ﻫﻢ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ

ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺕ

ﻫﻢ ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻭ ﻃﻼﯾﯽ

ﺳﺒﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﯾﮏ ﺗﺎﺭﺵ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﯼ ﻧﺰﻭﻝ ﺧﻮﺍﺭ

ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮﻡ ﻭ ﭼﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ

ﮐﺎﺵ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﻥ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ

ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﺭﻭﯾﺎﻝ ﻧﯿﮏ ﺍﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ،ﻣﯿﺘﺴﻮ ﺑﯿﺸﯽ ﺗﻮﮐﯿﻮ

ﻧﯿﮏ ﺍﻑ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻭ .....

" ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺑﻮﺗﻪ

Www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

سیگار های قدیمی زر و اردیبهشت

تصویری قدیمی از سیگار زر و سیگار اردیبهشت ارسال شده توسط علی اسدالهی از همدان

سیگار های قدیمی  زر و اردیبهشت.JPG

http://bachehayedirooz.blogsky.com/

http://bachehayedirooz.tv/

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

وقتی که....

http://s9.picofile.com/file/8307898118/%D9%BE%D8%AF%D8%B1.JPG

وقتی 4 ساله بودم: بابا هر کاری می تونه انجام بده.

وقتی 5 ساله بودم: بابام خیلی چیزها می دونه.
وقتی 6 ساله بودم: بابام از بابای تو باهوش تره.

وقتی 8 ساله بودم: بابام هر چیزی رو دقیقا نمی دونه.

وقتی 10 ساله بودم: در گذشته زمانی که بابام بزرگ می شد همه چیز مطمئنا متفاوت بود.

وقتی 12 ساله بودم: خوب طبیعیه پدر در آن مورد چیزی نمی دونه، اون برای به خاطر آوردن کودکیش خیلی پیر است
وقتی 14 ساله بودم: به پدر توجه نکن، او خیلی قدیمی فکر می کنه.

وقتی 20 ساله بودم: آه خدای من! او خیلی قدیمی فکر می کنه!

وقتی 25 ساله بودم: پدر کمی درباره آن اطلاع دارد. باید اینطور باشد، چون او تجربه ی زیادی دارد.

وقتی 35 ساله بودم: بدون مشورت با پدر کوچک ترین کاری نمی کنم.

وقتی 40 ساله بودم: متعجبم که پدر چگونه این جریان را حل کرد. او خیلی عاقل و دانا بود و دنیایی تجربه داشت.

وقتی 50 ساله بودم: اگر پدر اینجا بود همه چیز را در اختیار او قرار می دادم و دراین باره با او مشورت می کردم خیلی بد شد که نفهمیدم او چقدر فهمیده بود. می توانستم خیلی چیزها از او یاد گیرم.

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

باز آمد بوی ماه مدرسه


باز آمد بوی ماه مدرسه

ماه مهر ماه مدرسه

بلندگو مدرسه روشن بود و این شعر رو می خوند ,باز آمد بوی ماه مدرسه ,,,,,,باز آمد ,,,
چهار شنبه در مدارس ,جشن جوانه ها برگزار گردید و بچه های کلاس هفتمی مدرسه ما هم جشن داشتند ,,,درسته که , کلمه های هفتم و جشن جوانه ها برای زمان ما نبود اما حال و هوای مهر و شروع مدارس مال خود خودمون بود ,تکرار خاطراه دیروز ما ,, لباس فرم پوشیدن و مدرسه رفتن و دیدن دوستانن همکلاسی سابق و ذوق مرگ شدن ,,,یار گیری و التماس کردن به ناظم که تو رو خدا ما دوتا رو توی یک کلاس بزارید ,,,اولین صبح تا زنگ صف می خورد و کلاس بندیا اعلام میشد گاهی هم بازی و بدو بدو و جیغ و داد می کردیم ,,,چه روزهایی بود که اولش با ذوق شروع میشد وآخراش دعا دعا می کردیم تابستون و تطیلات زود برسه ,,آرزوهامون حد و مرزی داشت ,,,نمیشه و نشدن گفتن بزرگترها ذره ای در خواستن های ما تاثیری نداشت و هر چند شاپرک آرزوهامون ساده تر میشد اما هر روز دامن خواسته هامون رنگاوارنگ تر و چین چین تر میشد ,,, حالا می خواسه دوست شدن با سارا باشه ,,یا کش رفتن کتاب کبری که شلختگی کرده برد یا دعوا کردن حسنک که حیوناش رو تنها گذاشته بود ,,گاهی هم خارج از دنیای کتاب و داشتن یک تراش صورتی ,یا جامدادی سیندرلا و ,,,,,,و نهایتا کش رفتن یک تیکه گچ دور از چشم ناظم و کشیدن خطوط و جدول های لی لی بازی گوشه ی حیاط مدرسه ,,,یادش بخیر ,,دلم می خواد چشمامو ببندم ,,,یک آرزوی ساده کنم و اون آرزوم این باشه که برگردم به ماه مهرو و دیدن کارتون مدرسه موشها یا فیلم بازم مدرسم دیر شد ,,دوستام ,,معلمام ,,,دوباره آقاجانم زنده بشه و برام کیف و لوازم التحریر بگیره و مادرم ,جوون بشه, دستمو بگیره ببره مدرسه برای پروی لباس فرم ,,,تعجب می کنم ,,,آخه آرزوم خیلی ساده س اما دست نیافتنی و بعیده ,,,بعید و دور ,,,دور دور ,,

سعیده مصطفوی

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

ساندیس قدیمی

این جلد ساندیس رو نگاه کنید خاطرتون هست اون زمان چقدر طرفدار داشتند و حتی از این پوسته یا جلد ساندیسها سفره -سبد- جا نواری و .... ساخته میشد؟

ساندیس قدیمی.JPG

.ارسال شده توسط آقای منصور کیخسروی

http://bachehayedirooz.blogsky.com/

http://bachehayedirooz.tv/

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

توتون برازجان و تنباکو قدیمی

توتون و تنباکو قدیمی ارسال شده از طرف اقای علی اسدالهی از همدان

http://s8.picofile.com/file/8307892018/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C.JPG

http://bachehayedirooz.blogsky.com/

http://bachehayedirooz.tv/

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

تمبر های قدیمی

مجموعه ای از تمبرهای قدیمی ارسال شده توسط آقای علی اسدالهی از همدان

http://s9.picofile.com/file/8307891842/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C.JPG

http://bachehayedirooz.blogsky.com/

http://bachehayedirooz.tv/


http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

جلد دفتر های قدیمی

بچه های جلد دفترهای قدیمی رو یادتونه این دفتر ها فکر کنم در دهه هفتاد بودند.

دفتر قدیمی.JPG

http://bachehayedirooz.blogsky.com/

http://bachehayedirooz.tv

ارسال شده توسط علی اسدالهی از همدان

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

تمامی حقوق مطالب سایت متعلق بچه های دیروز می باشد.
طراحی و اجرا:سایت ستاپ