بچه های دیروز

نوستالژیک-نوستالژی- دهه 60-دهه50 مجری قدیم کتاب های قدیمی و برنامه کودک قدیمی دهه60/70

آگهی آگهی

نشان مرسولات پستی در دوره قاجار

نشان قدیمی دوره قاجار

http://s7.picofile.com/file/8244744684/56565.JPG


مشخصات:
نشان چاپ شده جهت مرسولات پستی  مربوط به زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

عکس قدیمی از حجامت در ایران-لرستان دوره قاجار

تصویر زیر  عمل حجامت را در ایران قدیم نشان می دهد و مربوط به لرستان می باشد

http://s7.picofile.com/file/8244545292/hejamat.JPG

عکس قدیمی از حجامت در ایران-لرستان دوره قاجار
http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

چراغ گاز ساخت بلژیک سال 1267 هجری شمسی

چراغ گاز ساخت بلژیک سال 1267 هجری شمسی
http://s7.picofile.com/file/8244191226/oldiran.jpg
چراغ گاز سر در الماسیه ساخت بلژیک سال 1267 هجری شمسی

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

عکس قدیمی از بلوار طاقبستان کرمانشاه در دهه سی در دست احداث


http://s6.picofile.com/file/8234294742/blvd_taghebostan_1330.JPG

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

بلوار تخت جمشید تهران سال -1349


http://s7.picofile.com/file/8234294750/blvd_takhtjamshid_tehran_1970.JPG

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

سوگولی احمدشاه قاجار

http://s3.picofile.com/file/8230216868/sogoli_ahmadshahqajar_pesar_mohammad_alishah_qajar.JPG
سوگولی احمدشاه قاجار فرزند محمد علی شاه قاجار

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

مستند ایران سال 1344 اثری از کلود للوش

مستند ایران سال 1344 اثری از کلود للوش
دانلود

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

عکس قدیمی از کرسی در زمان قاجار

دوستان گلم فصل فصل سرما شد و روزگار کوتاه و شب ها طولانی چیزی هم به شب یلدا نمونده

الان جون میده که شب رو در کنار عزیزان و دوستان سپری کنیم  خیلی نمیخواد عقب بریم قبل از  نیمه دوم دهه هشتاد که تلفن همراهیدر کار نبود یا قبلتر که نقش تلویزیون و غیره کمتر بود  مهمانی ها هم با حالا فرق داشت به دیدار اقوام میرفتی واقعا چه در ظاهر و چه در باطن به دیدارشان میرفتی در کنار هم خانواده ها جمع میشدند بزرگ های فامیل بالا مجل در کنار هم به شعر خوانی و داستان و مثل و معما و احتمالا غیبتی گفته میشد پایین مجلس هم کودکان و کم سن و سالان در کنار هم می نشستند  کنار هم مشق می نوشتند سرود و شعری می خواندند نام شهر شهرت یا بازی های سنتی و قدیمی تر  دوران خود را انجام میدادند و خوش و خرم  فامیلها از حال هم خبر داشتند فرصتی بود که از کم و کیف  زندگی هم بپرسند با خبر باشند کمتر دید و بازدیدی  بود که در اون چشم و هم چشمی جای داشته باشه.

هر کس هر چیزی داشت رو میکرد و   در حدو توان خود وسیله پذیرایی را برای مهمان فراهم میکرد

اما یهو دقیقا بعد از نیمه دوم دهه هشتاد همه چیز یهو عوض شد

http://s1.picofile.com/file/8227347592/qajarwomen.JPG

خانواده ها بیشتر بجای اینکه  در مهمانی ها و شب نشینی ها کنار هم باشند از مشکلات خود حرفی بزنند و  بگویند و بخندند بیشتر بزرگسالان و متاسفانه همین الان افراد میانسال و مسن تر سرشان یا توی جم تی وی است یا فارسی وان و یا به کل تلویزیون سکوت بیشتر حکمفرماست

کودکان و نوجوانان هم از همان زمان که عرض کردم بجای بازی و بگو  بخند بیشتر سرشان به گوشی و بلوتوث و الان هم چندین سال است که مسنجرها

الان دید و بازدید ها و شب نشینی ها جایشان با وایبرو تلگرام و گرو ههای مجازی و لایک های الکی عوض شده حتی پسند ها و لایک ها هم الکی شده بسیاری از مطالب مجازی  مثله بسیاری از مطالب واقعیالکی  و از سر اجبار لایک میشود لایک کنی لایک میشوی  دقیق مثه دنیای بیرون الانه که  همه چیز قرضی شده عروسی بروی عروسی می ایند -فاتحه خوانی بروی می ایند .....

از همه خنده دار تر و در د اور تر زمانیست که دو فامیل در حال حاضر میخواهند خدافظی کنند در مسیری که  میزبان مهمان را راهی می کند تازه یادشان می افتد که خیلی از حرفها ناگفته مانده و در این مسیر زمان زیادی به گفتن حرفهای فراموش شده در پس تکنولوژی پرداخته میشود


 , قاجار , قاجار  , قاجاریه+عکس , قاجارها , قاجار دولو , قاجار  , دوره قاجار , دوره قاجاریان , معماری دوره قاجار , زنان دوره قاجار , عکسهای دوره قاجار , لباس دوره قاجار , کرسی دوره قاجار , عکس دوره قاجار , هنر دوره قاجار , بناهای دوره قاجار , ,شب نشینی ,قدیم,قدیمی

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

نقش جهان اصفهان در سال 1345

http://s1.picofile.com/file/8227347226/naghshejhn1340.JPG
اصفهان قدیم-نقش جهان قدیم-بسال 45

 , اصفهان قدیم , اصفهان قدیم عکس , اصفهان قدیم و جدید , اصفهان قدیم , نام اصفهان قدیم , ننقش جهان اصفهان قدیم , تصاویر اصفهان قدیم , تاریخچه اصفهان قدیم , 1345اصفهان قدیم ,  اصفهان قدیم1345 ,  , ایران قدیم , ایران قدیم فیلم , ایران قدیم به روایت تصویر , ایران قدیم 1345, ایران قدیم+دانلود فیلم , ایران قدیم , ایرانی قدیمی , ایرانی قدیم , ایرانی قدیمی دانلود فیلم , قدیمیهای ایران ,

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

عکس قدیمی از تهران قدیم-کوچه

http://s1.picofile.com/file/8227347750/tehranolden.JPG
عکسی قدیمی از تهران و کوچه های قدیمی شهر تهران

 , ایران قدیم , ایران قدیم فیلم , ایران قدیم به روایت تصویر , ایران قدیم نقشه , ایران قدیم+دانلود فیلم , ایران قدیم , ایرانی قدیمی , ایرانی قدیم , ایرانی قدیمی دانلود فیلم , قدیمیهای ایران ,  , تهران قدیم , تهران قدیم به روایت تصویر ,  , تهران قدیمی ,

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

تمامی حقوق مطالب سایت متعلق بچه های دیروز می باشد.
طراحی و اجرا:سایت ستاپ