بچه های دیروز

نوستالژیک-نوستالژی- دهه 60-دهه50 مجری قدیم کتاب های قدیمی و برنامه کودک قدیمی دهه60/70

آگهی آگهی

افتتاح سد اندیمشک 1341 با حضور محمدرضا شاه پهلوی

http://s3.picofile.com/file/8227346768/1341sade_andimeshk.JPG
افتتاح سد اندیمشک 1341 با حضور محمدرضا شاه پهلوی

 , ایران قدیم , ایران قدیم فیلم , ایران قدیم به روایت تصویر , ایران قدیم  , ایران قدیم+ , ایرانی قدیمی , ایرانی قدیم , ایرانی قدیمی  , قدیمیهای ایران ,  , old iran , old

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

عکس ابادان در سال 1337


http://s6.picofile.com/file/8226070518/1958_abadan.JPG

عکس ابادان در سال 1337


مرتبط:
 , آبادان قدیم , آبادان قدیمی , فیلم قدیمی آبادان , خیابان قدیم آبادان , آبادان قدیم , تصاویر آبادان قدیم , درباره آبادان قدیم , قطارآبادان قدیم , عکسای آبادان قدیم ,  , ایران قدیم , ایران قدیم فیلم , ایران قدیم به روایت تصویر , ایران قدیم , ایران قدیم , ایرانی قدیمی , ایرانی قدیم , ایرانی قدیمی دانلود فیلم , قدیمیهای ایران ,

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

عکس هایی قدیمی از ایران دوره قاجار-زنان دوره قاجار-3عکس


http://s3.picofile.com/file/8226070576/ashayer.JPG

ایران قدیم زنان عشایر 

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

ادامه مطلب

اندرونی زنان در دوره قاجار

http://s6.picofile.com/file/8225906826/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1.jpg
اندرونی زنان در دوره قاجار

مرتبط:
 , زنان قاجار , زنان قاجاری , زنان قاجار عکس , زنان قاجاری , زنان قاجاریه , زنان قاجار  , نام زنان قاجار
http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

عکسهایی قدیمی از تهران قبل انقلاب

http://s6.picofile.com/file/8223917142/halabi_abad_tehran_56.JPG
 
http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

ادامه مطلب

تهران دهه 50

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

شغل حمالی در دهه سی شمسی در تهران

http://s6.picofile.com/file/8223917126/hammal_d30.JPG

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

اصغر قاتل-اولین قاتل زنجیره ای ایران1313


مشخصات:


http://s6.picofile.com/file/8218279318/iran_old1.jpg

اصغر بروجردی مشهور به اصغر قاتل  زاده 1272 تهران -اعدام 6تیرماه 1313 تهران در ملاعام

اولین قاتل زنجیره ای ایران

قربانیان:

اکثرا کودکان-بعد از تجاوز انها را به قتل می رساند

در مجموع 25 نفر را در عراق کشت سپس به ایران گریخت و در ایران هم مرتکب 8فقره قتل شد.


سابقه خانوادگی اصغر قاتل:

زلفعلی راهزن پدربزرگ اصغر قاتل بود که اقدام به چپاول کاروانها  در مناطق بروجرد ملایر و عراق میکرد.

علی میرزا پدر اصغر قاتل دزد و قاتل و از جانیان معروف زمان خود بود. و به چپاول کاروانیان می پرداخت طوری که طبق گفته ها  40مسافر را با دست خود بقتل رسانده بود

بخاطر همین بدنامی او مجبور شد به عراق بگریزد که بعد ها بدست فوای قزاق(نیروی نظامی ویژه در زمان ناصرالدین شاه) کشته شد که همسر و فرزندان علی میرزا به بعغداد رفتند.

http://s3.picofile.com/file/8218363942/Persian_cossack_brigade.jpg

بریگاد قزاق در ساوجبلاغ، ۲۴ فروردین ۱۲۹۲

http://s6.picofile.com/file/8218363968/_Persian_Cossack_Brigade.jpg

بریگاد قزاق در تبریز، فروردین ۱۲۸۸


جنایت های اصغر قاتل:

برادر اصغر قاتل  قهوه  خانه ای برپا می کند.همانجا نزد برادر مشغول بکار میشود و  بعدها مشغول بفروش اجیل و تنقلات به کودکان میشود همین امر باعث نزدیکی هرچه بیشتر او به کودکان میگردد.

با وعده هایی مثله تنقلات کودکان را به خلوتی می کشید.مورد تجاوز و اذیت و ازار قرار میداد.همین رفتار در 14 سالگی باعث شد در بغداد به زندان بیفتد که با رضایت والدین ازاد میگردد مجددا به حرفه خود روی می اورد و با مشخص شدن ازاررسانی به پنج کودک دیگر به 9 سال حبس محکوم میشود.

وی از سن27 سالگی به بعد بعد از تجاوز به کودکان  و ازار و اذیت انها -برای در امان ماندن از دست پلیس  انها را بقتل می رساند و سربه نیست میکرد.

در اخرین مورد در عراق توسط کودک دیگر دیده شد که مجبور به ترک خاک عراق شد در مجموع در عراق 25کودک و نوجوان را به قتل رساند.

او در مورد اقدامات  خود چنین گفت:

درعراق در قهوه‌خانه برادرم هر چه پول می‌گرفتم خرج اطفال می‌کردم. مدتی هم در مساجد، آجیل می‌فروختم و با اطفال رابطه برقرار می‌کردم تا این که به علت فریب دادن ۵ بچه از فرزندان متمولین آنجا و فریب دادن آنها، نه سال حبس کشیدم. پس از آزادی، از برادرم خواستم که برایم زن بگیرد ولی قبول نکرد. دیگرهمیشه با اطفال بودم تا این که یک شب یک شاگرد نجار به نام حسن را فریب دادم با پنج نفر دیگر به او تجاوز کردیم به خاطر همین دو سال حبس کشیدم و از طرف محکمه تحت نظر پلیس بودم. هر شب پلیس در خانه می‌آمد و بودن مرا در خانه کنترل می‌کرد، تصمیم گرفتم به هر پسری که تجاوز می‌کنم، او را به قتل برسانم در بغداد ۲۵ پسر را سر بریدم اغلب جنازه را در شط غرق می‌کردم، برخی را هم به قدری ماهر شده بودم که از سر بریدن هیچ آثاری نمی‌گذاشتم آخرین بچه را که می‌کشتم کودک دیگری مرا دید و به طرف شرطه دوید که من از همانجا به ایران فرار کردم.

بعد از برگشت به ایران در کاروانسرای رضاخان  مشغول بکار  بامیه فروشی و دوره گردی شد.بنابراین امکان تماس مجدد با کودکان برای وی فراهم شد

که بیشتر نوجوانان شهرستانی بودند که برای کار به تهران امده بودند.

در مجموع 8 نفر را کشت و جنازه های آنها را در گوشه های تهران رها کرد یافتن اجساد تکه تکمه شده و مثله شده در قنات هاو... موجب ترس و وحشت مردمشد.


دستگیری اصغر قاتل:

1312/10/10چوپانی سر بریده شده کودکی را  در قلعه ای محروبه میابد بنابراین خبر به اهالی نجف اباد می رسد.

ماموران تامینات یا همان اداره اگاهی   به محل حادثه می روند و اجساد دو نفر دیگر را که هر کدام کمتر از 20سال داشتند را پیدا می کنند.

1312/11/23 جمجمه  جوانی دیگر در میدان جلالیه(لاله) پیدا میشود که تلاش برای یافتن جسد او بی نتیجه می ماند.

1312/11/28 جسد فردی دیگر در قنات امین اباد منطقه دولت  اباد بدون سر یافت میشود که سی سال داشت.

با بالا کردن ترس و حشت در میان مردم اداره تامینات تلاش خود را دو چندان می کند و چاه کن هایی را برای یافتن اجساد اجیر می کند.

1392/12/10 به مردی میانسال در حوالی قنات  امین اباد بر میخورند که پیت حلبی در دست دارد و ادعا می کند با میه فروش است. در ابتدا به او شک نمی کنند اما در ادامه با تفتیش بدنی او متوجه لباس خونی و کارد همراه او میشوند او ادعا می کند که لباسها را از حرم عبدالعظیم خریده و کفش و کلاه را هم یافته اما مامورین قانع نمیشوند و او را به اداره تامینات ارجاع می دهند. و او را دستگیر می کنند بعد ها به محل زندگی او در  کاروانسرا می روند و با پرس و جو از همسایه ها  متوجه میشوند که شب قبل برادر (مقتول)علی اصغر انجا خوابیده و با برسیهای بیشتر متوجه میشوند لباس خونی متعلق به ان جوان بوده است. که بعد از تجاوز وی را بقتل رسانده بود.

اصغر قاتل  در دادگاه که در خرداد و تیر1313  اجرا شد به 9سال حبس و زندان محکوم شد و با اعتراض اضغر قاتل  پرونده به  دیوان عالی  تمیز (فرجام خواهی)رفت که مجددا  به اعدام محکوم شد.

او در توجیه جنایات خود اینگونه میگوید:

این‌ها یک عده بی پدر و مادر هستند؛ بی سروپا و خوشگل‌اند. وقتی که ریش آنها درآمد، دزدی می‌کنند. من با این‌ها دشمنی دارم. این‌ها دشمن مملکت هستند. به این جهت آن‌ها را کشته‌ام. من در خارجه که بودم از این‌ها خیلی بودند و خیلی از آن‌ها را کشتم. اینجا هم که آمدم، دیدم در اینجا هم هستند و آن‌ها را می‌کشتم

http://s3.picofile.com/file/8218279050/142615_599.jpg


1313/04/06 در میدان توپخانه روبروی تشکیلات  نظمیه به دار مجازات اویخته شد و قبل از اعدام اظهار کرده بود که در صورت ازادی دو گوسفند را نذر خواهد کرد و در ادامه هم گفت:

من چند ولگرد و مجهول الهویه را کشتم، شما به‌خاطر آن‌ها مرا می‌کشید؟منبع:ویکیپدیای فارسی

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

عکس قدیم خرمشهر

http://s6.picofile.com/file/8218279834/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85.jpg

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

شیراز در دوره قاجار

http://s3.picofile.com/file/8218279500/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2.jpg
خیابان زند  شیراز دوره قاجار

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

تمامی حقوق مطالب سایت متعلق بچه های دیروز می باشد.
طراحی و اجرا:سایت ستاپ