X
تبلیغات
رایتل

بچه های دیروز

سایت بچه های دیروز یک پایگاه نوستالژیک برای ایرانیان می باشد. که خدماتی همچون فیلم و کارتون های قدیمی ، کتاب های درسی قدیمی ، تصاویر نوستالژیک ، عکسهای قدیمی ایران قبل از انقلاب در دوره های پهلوی وقاجار را در اختیار ایرانیان و علاقمندان قرار می دهد

آگهی آگهی

چهارشنبه سوری قدیم ,آجیل هفت مغز

آجیل هفت مغز

نذر آجیل برای چهارشنبهسوری هم یکـی

دیگر از رسوم دیرین چهارشنبه آخر سـال در

ایران قدیم بود .

در این رسـم، زنـانی کـه نـذر و نیـازی

داشتند، در شب چهارشنبه آخر سـال، آجیـل

هفت مغز به نام “آجیل چهارشنبه سوری” از

دکان رو به قبله میخریدند، پاک می کردنـد

و میان خویش و آشنا پخش میکردند .

مهمتر از نذر آجیل، “ قصه خارکن” بود که

توسط افرادی که آجیل هفـت مغـز را پـاک

میکردند، نقل میشد.

#چهارشنبه_سوری,#رسم_قدیمی,#بچه_های_دیروز

Www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

چهارشنبه سوری قدیم ,آجیل هفت مغز

آجیل هفت مغز

نذر آجیل برای چهارشنبهسوری هم یکـی

دیگر از رسوم دیرین چهارشنبه آخر سـال در

ایران قدیم بود .

در این رسـم، زنـانی کـه نـذر و نیـازی

داشتند، در شب چهارشنبه آخر سـال، آجیـل

هفت مغز به نام “آجیل چهارشنبه سوری” از

دکان رو به قبله میخریدند، پاک می کردنـد

و میان خویش و آشنا پخش میکردند .

مهمتر از نذر آجیل، “ قصه خارکن” بود که

توسط افرادی که آجیل هفـت مغـز را پـاک

میکردند، نقل میشد.

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

چهارشنبه سوری آئینی کهن

”زردی من از تو ، سرخی تـو

از من” ، “ غم برو، شادی بیـا” و

“محنـت بـرو ، روزی بیـا”، از

جملــه اشــعاری اســت کــه

پدربزرگهـا و مـادربزرگهـای

امروز که همانـا جوانـان دیـروز

هــستند، بــا نــام “چهارشــنبه

سوری” با خود زمزمه میکنند .

در روزگاران نه چندان دور در

ایران کهن رسم بود که مقـارن

چهارشنبه آخر سال خانوادههای

ایرانی به یمن رسیدن آوای بهار

از روی کپه هـای خـار و گـزن

افروخته شده میپریدند.

نحوست خاکستر

قــدیمیهااعتقــاد داشــتند کــه خاکــستر

چهارشنبه سوری نحس است، چرا که مـردم

هنگام پریدن از روی آن، زردی و بیمـاری

خود را به آتش میدهند و در عوض سـرخی

و شادابی آتش را به خود منتقل میکنند.

این اعتقاد سبب میشد تـا زن هـر خانـه

خاکستر بر جای مانده از آتش چهارشنبه آخر

سال را در خاکانداز جمع کرده، به بـیرون از

خانه ببرد و آن را در سر چهـارراه یـا در آب

روان بریزد.

زن در بازگــشت بــه خانــه، در خانــه را

میکوبید و به ساکنان خانه میگفـت کـه از

عروسی می آید و تندرستی و شادی را بـرای

خانواده به ارمغان آورده است .

اهالی خانه نیز در این هنگام در را به روی

زن میگـشودند و اعتقـاد داشـتند کـه وی

تندرستی و شادی را برای یک سال به درون

خانه خود آورده است .

ترقه بازی به جای همه چیز

در سالهای اخیر، متاسـفانه ترقـهبـازی،

استفاده از مـواد محترقـه خطرنـاک و مـواد

منفجره، جای تمامی آییـنهـای شـیرین و

کهن چهارشنبه سوری را گرفته است .

برپایی آیین چهارشنبه سوری از دیرباز در

جای جای ایران کهن مرسوم بود، هـر چنـد

که هر شهر و دیار، آداب و رسوم خاص خود

را داشت، ولـی بـسیاری از رسـوم در میـان

هموطنان لر، کـرد ، بلـوچ ، تـرک و دیگـر

مناطق مشترک بود .

گذر و نظری در این آداب و رسـوم بـرای

آنان که به فرهنگ و تمـدن ایـران باسـتان

علاقهمند هستند، خالی از لطف نیست .

بروجرد

جشن چهارشنبه سوری در بروجرد همانند

سـایر شـهرهای ایـران در غـروب آخریـن

سهشنبه سـال برگـزار مـیشـد. شخـصیت

“ حاجی فیروز” دراین شب با جامه قرمز خود

در مراسم حاضر میشد و با دوده حاصـل از

سوختن بوتهها صورت خود را سیاه می کـرد

و برای جـشنهـای بعـدی نـوروزی آمـاده

میشد .

تهران

در تهــران قــدیم نــیز مــردم در شــب

چهارشنبه سـوری بوتـههـای خـشک را از

بیابانهای اطراف جمع میکردند و با شتر به

شـهر مـیآوردنـد و در محـلات مختلــف

میچرخاندند.

پس از غروب خورشید، بوتههای خـشک،

اسباب و اثاثیه کهنه و شکستهای را که پـس

از خانهتکانی بیرون گذاشته شده بـود، جمـع

میکردند و با آنها آتشی درست میکردند که

همه باید از روی آن میپریدند.

شیراز

در شیراز، به دو شب چهارشنبهسوری گفته

میشـد: یکـی چهارشـنبه آخـر مـاه اسـفند

( چهارشنبه آخر سال) و دیگـری چهارشـنبه

آخر ماه صفر.

با توجه به ارادتی که شیرازیها به حافـظ

دارند، در شب چهارشنبه سوری دور هم جمع

میشدند و از دیوان حافظ فال میگرفتند. در

قدیم رسم بود که دختران دم بخت در ایـن

شب برای بختگشایی بـه زیـارت آرامگـاه

حـضرت احمـدبن موسـی(ع) “شـاهچـراغ”

میرفتند. امروزه هم رسم است که بعضی از

زنان برای برآورده شدن حاجت در زیر منبـر

مسجد جامع شیراز معروف به منـبر مرتـضی

علی(ع) حلوا درست میکنند.

مردان و زنان شیرازی معتقدند که هرگـاه

در عصر روز سه شنبه آخـر سـال در حـوض

معروف آرامگاه سعدی صورت و دستان خـود

را بشویند، تا سال دیگر بیمار نمیشوند .

گیلان

گیلانیها، در شب چهارشنبه سوری اسپند

و کندر دود میکردند، گلاب به صورت خـود

میزدند و شمع را به نیـت روشـنایی روشـن

میکردند. گیلکیها، خاکستر آتـش افـروزی

شب چهارشنبه سـوری را صـبح چهارشـنبه

پای درختها میریختنند و معتقد بودند کـه

ایـن خاکـستر موجـب بـاروری درخـتهـا

میشود .

مازندران

رسم چهارشنبه سوری در استان مازنـدران

با برپایی هفت بوته آتـش بـه نـشانه هفـت

فرشته اجرا میشد. مازنیها معتقد بودند کـه

آتش تطهیرکننده اسـت و بـدی و مـرگ را

میسوزاند .

مردم این استان دراین شـب آش “ چهـل

گیاه” برای بیماران و نیازمندان میپختند .

آذربایجان

خریــد چهارشــنبه آخــر ســال از جملــه

سـنتهـای قـدیمی مـردم تبریـز در شـب

چهارشنبه سوری بود. خانمهای خانـهدار در

خرید چهارشنبه سوری آیینه، شـانه و جـارو

وسایل نو آغاز کنند.

گروهی از آذریها نیز با اعتقاد بر این کـه

آبهـا هنگـام تحویـل سـال از نـو متولـد

میشوند، در شب چهارشنبه سوری، کوزههای

کهنه خود را شکسته و کوزههای تـازه را بـا

آب پر میکردند تا در سال جدیـد بـه کنـج

اتاقها بریزند تا به ایـن ترتیـب ضـمن دور

کردن بلایا برکت را در سال جدید بـه خانـه

بیاورند .

چهارشنبه سوری در سایر مناطق ایران و

جهان

این آیین دیرینه از سوی باختر، در بخشی

از کردسـتان و از سـوی خـاور، در اسـتان

“ سینکیانگ” چین و سرزمینهای ایرانیتبار

“یارکنــد”، “تاشــقورغان” و “کاشــغر” بــا

تفاوتهایی برگزار میشد .

در تاشقورغان، این جشن در سـومین روز

سال نو برگزار میشـد. مـردم ایـن منطقـه

ضمن آتشافروزی و پریدن از آن، بر بـالای

بامها نیز به تعداد نفرات خانـه، جـام آتـشی

برمیافروختند.

در سـرزمینهـای اران و قفقـاز، هماننـد

استانهای آذربایجان، در آخـرین چهارشـنبه

اسفند ماه این مراسم را تکرار میکردنـد. در

بخشهایی از قرقیزستان نیز این مراسـم بـا

تفاوتهایی برگزار میشد.

این مراسم در قرقیزستان در غروب نـوروز

برگزار و تنها شاخههای خشک درختی به نام

“آرچا” سوزانده میشد.

آنچـه مـسلم اسـت، چهارشـنبه سـوری

منحصر به آتـشافـروزی نیـست، بلکـه در

روزگاران گذشته این مراسـم بـا آییـنهـای

دیگری همچون خـوردن غـذا بـه صـورت

دسـتهجمعـی، سـردادن سـرودهای ویـژه،

قاشقزنی، فالگوش، بازیهـای گروهـی و

نمایشهای سنتی همراه بود.

شیوه امروزی این جشن که با آتـش زدن

لاستیک خودروها، ایجاد انفجارهای مهیب با

استفاده از مواد منفجره و. . . همراه است، هیچ

ارتباطی با چهارشنبه سوری نداشته، تنها نـام

آن را بر خود دارد.

ماخذ: ایرنا

نشریۀ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صفحه ٢۰ / شماره ١٢ /سال ١٣٨۵

#چهارشنبه_سوری,#آئین_قدیمی,#بچه_های_دیروز

www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

رسم کوزه شکنی در چهارشنبه سوری

کوزه شکنی

از دیگــر مراســم چهارشــنبه ســوری در

روزگاران گذشته، کوزهشکنی بـود کـه ایـن

روزهـا حـتی در خـاطرات مـادربزرگهـا و

پدربزرگها هم گم شده است .

در این رسـم، مـردم پـس از آتـش زدن

بوتهها و خارهای کوپه شده، مقـداری زغـال

به نشانه سیاهبختی، کمی نمک بـه علامـت

شورچشمی و یک سکه 10 شاهی به نـشانه

تنگدستی در کوزهای سفالین میانداختنـد و

هر یک از افراد خانواده یک بار کـوزه را دور

سر خود میچرخاند و آخرین نفر، کوزه را بـر

سر بام خانه میبرد و آن را به کوچه پرتـاب

میکرد .

“ درد و بـلای خانـه را ریختـم بـه تـوی

کوچه” ، شعاری بود که هنگام پرتاب کـردن

کوزه از پشت بام زمزمه میشد و اهالی خانه

بر ایـن بـاور بودنـد کـه بـا

دورانــداختن کــوزه، تــیره

بختی، شوربختی و تنگدستی

را از خانــه و خــانواده دور

میکنند .

#چهارشنبه_سوری ,#کوزه_شکنی,#رسم_قدیمی

www.bachehayedirooz.tv

نشریه صنایع و معادن ایران/ص۱۹/شماره۱۲/سال۱۳۸۵

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

نرگس فولادوند

نرگس فولادوند متولد ۱۳۴۵ تهران صدا پیشه , مدیر دوبلاژ وگوینده رادیو ایران می باشد.که در رشته کارشناسی ادبیات فارسی تحصیل کرده است. وی از سال ۱۳۷۶ خورشیدی بصورت حرفه ای فعالیت خود را در عرصه دوبله آغاز کرد.

از جمله کارهایی که خانم فولادوند انجام دادند میتوان به نقش پرین در کارتون باخانمان , نقش سوباسا در کارتون فوتبالیستها , راوی کارتون نیلز ,نقش کیت در سریال پرستاران, نقش کمیسر پلیس در سریال گروه پلیس,نقش مادر یوسف در سریال گمگشته , قصه های جزیره و ........ اشاره کرد.

برنامه های رادیویی آدینه همراه با داریوش کاردان ,برنامه رنگارنگ و عصر بخیر تهران نام برد.

#نرگس_فولادوند #دوبله #صدای_ماندگار 

www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

خانه تکانی قدیما


یادش بخیر، به بهانه ی خانه تکانی همه دور هم جمع میشدیم...

یادش بخیر ، به بهانه ی خانه تکانی یک دل

 سیر میخندیدیم ...

یادش بخیر ، به بهانه ی خانه تکانی دلهایمان نیز از کینه و کدورت پاک میشد ...

این روزها عجیب دلتنگ شده ام ...

برای آن فرشی که وسط حیاط خانه مادربزرگ پهن میکردیم ویک کاسه در دست میگرفتم و به بهانه ی شستن فرش

دوزانو بر روی فرش خیس شده و پراز کف مینشستم و در جهت خواب فرش کاسه را هل میدادم...

ویادش بخیر آب بازی آخر فرش شستن با بچه ها و بزرگترها

حتی یادش بخیر فریاد های مادر ... سرما میخوری بچه... من برات لباس نیاوردم!

وقتی ماشین قالی شویی از جلوی خانه مان رد میشود اصلا چقدر دلم می خواهد دوباره سرما بخورم! اما فرش ها را خودمان در کنار فامیل هایمان با یک

 دنیا شادی بشوریم...لااقل فرش های مادربزرگ را !

وقتی که دیگر بجای جمع شدن ها در کنار یکدیگر برای خانه تکانی خانه ی مادربزرگ سراغ کارگر می روند نمیدانم آن نگاه غمگین مادربزرگ را کدام کارگر می تواند بتکاند ...

 آن دل خسته ی پدربزرگ را چه کسی می تواند گردگیری کند !

دلم تنگ شده است ،اندکی برای تمام مادربزرگ ها و پدربزرگ هایی که دیگر در کنار ما نیستند

و بیشتر برای آن ها که هستند اما دلشان از غم دوری نالان است.


بگذار بهتر بگویم دلم یک شادی تکانی می خواهد

#خانه_تکانی #عید #خانه_تکانی_قدیما

www.bachehayedirooz.tv


http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

اسباب بازی قدیمی مار

شاید هم از #اسباب_بازی_های_قدیمی جذاب  #دهه_هفتاد همین مارهای پلاستیکی بود,که با حرکت دست و تکون دادنش تکون و پیچ و تاب میخورد.

#دهه_شصت 

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

دفتر پرورشی قدیمی

قبلا یک درسی بود بنام دفتر پرورشی, هدفش فکر کنم پرورش فکر و ... دانش امپزان بود که واقعا تو مدرسه ما جدی گرفته نمیشد .

بچه ها یه دفتر تهیه میکردند و دفتر رو مخصوصا دخترا بشکل دلخواه تزئین میکردند و اماده نوشتند میکردند.

#درس_پرورشی ,#دفتر_قدیمی

www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

مشق نوشتن قدیمها

بچه های دهه هفتاد و هشتاد و بعدها  دهه نودی ها را نمیدانم.

منتها این را خوب میدانم که بچه های دهه شصت و ماقبل , دانش اموزانی بودند که در طول تحصیل بیشترین مشق و جریمه ها را نوشتند. خوب یا بد را نمیدانم.

خوب , بسته به معلم بود اینکه معلم سخت گیر باشه یا نه!عقده ای باشه یا نه !هدفمند باشد یا نه!

اما از همان کلاس اول دبستان که خطهای کج و کوله و مورب را  در خانه از روی نمونهای که معلم نوشته بود مشق می نوشتیم و هرکدام را در حدود ده بار می نوشتیم که در نهایت چند صفحه می شد.

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\

 اون زمان حداقل برای ما به عنوان دانش اموز ناخوشایند بود و واقعیت این بود که مجبور بودیم بنویسیم اما حداقل اون زمان باعث می شد یاد بگیریم و تمرین کنیم مخصوصا در منزل که فرصت بیشتری داشتیم و معلم بالای سر ما نبود که دست و پامونو گم کنیم و میتوتستیم از بزرگترها کمک بگیریم.

آب-آب-آب-آب - آب

بابا آب- بابا آب-

گاهی دست به نیرنگ می زدیم و برای اینکه مشق زودتر تمام شه کلمات رو همچی کش میاوردیم و بزرگ می نوشتیم که با نوشتن چند کلمه از روش نصفش پر میشد البته بعضی از معلما زبل بودن و گیر می دادن به زور پاک میکردن و ما از روش می نوشتیم

معمولا مدرسه که تمام می شد ظهر میامدیم خونه البته اگر شیفت صبح بودیم اول یه دل سیر تلویزیون می دیدیم بچه ها اکثرا یا خودشون یا مجبورشون میکردن  زود مشقشون رو بنویسن ولی من خودم مشق رو میکذاشتم اخر شب   , بعد از سریال تلویزیون, موقع خواب همشون رو می نوشتم اما خوب همیشه ختم به خیر نمیشد چرا؟ یا مهمون نیامدیا خستگی دمار از روزگارمون در میاورد یا اینکه؟؟؟بله طبق معمول دهه شصت برق قطع میشد تون سالها برق با کارتون رابطه خوبی نداشت هر وقت کارتون پخش میشد. از شانس بد ما یا برق قطع میشد یا اذان داده میشد که قطع میشد مخصوصا در فصل پاییز 

خلاصه یهو وسط مشق نوشتن برق قطع میشد الان باید چکار میمردیم لامپ و چراغ اضطراری هم مثل الان نبود که همه جا ریخته !!

بله چارش چراغ روشنایی نفتی بود میاوردیم روشن میکردیم وبچه ها دورش حمع میشدن و مشقاشونو می نوشتند و گاهی با نور و سایه ش بازی می کردند.و گاهیم اتیش بازی و سوزاندن کاغذ.

خلاصه اگر اون زمان اون وقت شب می رسیدیم مشقمونو بنویسیم که هیچ شکر خدامیمردیم و خیالمون راحت اگر نمی نوشتیم موکولش می کردیم به فردا صبح اگر شیفت صبح بودیم یساعت قبل از رفتن به مدرسه بلند می شدیم تند تند می نوشتیم اگر هم شیفت ظهر بودیم خوب بهتر یک نصفه روز وقت داشتیم با خیال اسوده تر مشقامونو بنویسیم

گاهی معلما خیلی اذیت میکردن بچه ها درس نمیخوندن یا اذیت می مردن رو مجبور میمرد به مقدار زیاد برای فردا از روی مشق بنویسن و به اصطلاح جریمه میکرد که واقعا دوست نداشتنی وناخوشایند بود .

و اگر عقده ای هم تشریف داشتند حتی بعد نوشتن مشق دنبال یک چبزی برای گیر دادن بودند  مثلا خطت بده بزرگ نوشتی خیلی ریزه .خطها بهم نمیخورن و....

خلاصه در دهه شصت و هفتاد دنیای داشتیم با مشق نوشتن که فقط بچه های دهه شصتی و ماقبل میدونن که چی می کشیدیم .

#مشق #مدرسه_قدیمی #دهه_شصت

www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

زنبیل قدیمی

www.bachehayedirooz.tv

افرادی که در دهه شصت و ماقبل زندگی کردند حتما به خوبی خاطرشون هست که اون زمان در بسیاری از منازل زنبیل های کوچک و بزرگ پیدا میشد. که موقع خرید ازذمیوه گرفته تا خارو بار ازش استفاده میکردند و بعضی وقت ها هم بچه ها بعنوان وسیله بازی و اسباب بازی ازش استفاده می کردند.

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

تمامی حقوق مطالب سایت متعلق بچه های دیروز می باشد.
طراحی و اجرا:سایت ستاپ