بچه های دیروز

نوستالژیک-نوستالژی- دهه 60-دهه50 مجری قدیم کتاب های قدیمی و برنامه کودک قدیمی دهه60/70

آگهی آگهی

چهارشنبه سوری قدیم

تصویری مربوط به دهه پنجاه خورشیدی و سال ۱۳۵۴ زمانی که هموز ترقه های چینی مد نشده بود و مردم با روشن کردن آتش با استفاده از چوب  اینروز را با استفاده از رسمهای مختلف  گرامی می داشتند.

نه مثل امروزه روز که جشن جشن ایرانی هاست اما سود و منفعت اصلی اونو مثل خیلی چیزهای دیگه چینی ها و واردکنندکان مجاز و غیر مجاز  ترقه و بهتر بگوییم بمب های  چینی و ... می برند.

هرگاه هم اعتراضی انجام میشه که این کجا رسم ما بوده و باعث مزاحمت برای دیگران است. چون جامعه دو قطبی شده .میگویند آیا برای محرم و سرو صدای دسته های عزاداری و .... هم واکنش نشان می دهید؟

و واقعیت اینست که هرکجا افراط و تفریط موج برند خود همان مردم ضرر اصلی رو خواهند مرد و جیب دیگران پر خواهد شد.ترقه های چینی یا تبل های بزرگ کره ای و چینی فرق نمیکند هردو بوی افراط می دهند و از اصل  ماجرا و هدف دور هستند...لطفا افراطی نباشید.

#چهارشنبه_سوری  wWW.BACHEHAYEDIROOZ.TV


http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

چهارشنبه سوری قدیم ,آجیل هفت مغز

آجیل هفت مغز

نذر آجیل برای چهارشنبهسوری هم یکـی

دیگر از رسوم دیرین چهارشنبه آخر سـال در

ایران قدیم بود .

در این رسـم، زنـانی کـه نـذر و نیـازی

داشتند، در شب چهارشنبه آخر سـال، آجیـل

هفت مغز به نام “آجیل چهارشنبه سوری” از

دکان رو به قبله میخریدند، پاک می کردنـد

و میان خویش و آشنا پخش میکردند .

مهمتر از نذر آجیل، “ قصه خارکن” بود که

توسط افرادی که آجیل هفـت مغـز را پـاک

میکردند، نقل میشد.

#چهارشنبه_سوری,#رسم_قدیمی,#بچه_های_دیروز

Www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

چهارشنبه سوری قدیم ,آجیل هفت مغز

آجیل هفت مغز

نذر آجیل برای چهارشنبهسوری هم یکـی

دیگر از رسوم دیرین چهارشنبه آخر سـال در

ایران قدیم بود .

در این رسـم، زنـانی کـه نـذر و نیـازی

داشتند، در شب چهارشنبه آخر سـال، آجیـل

هفت مغز به نام “آجیل چهارشنبه سوری” از

دکان رو به قبله میخریدند، پاک می کردنـد

و میان خویش و آشنا پخش میکردند .

مهمتر از نذر آجیل، “ قصه خارکن” بود که

توسط افرادی که آجیل هفـت مغـز را پـاک

میکردند، نقل میشد.

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

چهارشنبه سوری آئینی کهن

”زردی من از تو ، سرخی تـو

از من” ، “ غم برو، شادی بیـا” و

“محنـت بـرو ، روزی بیـا”، از

جملــه اشــعاری اســت کــه

پدربزرگهـا و مـادربزرگهـای

امروز که همانـا جوانـان دیـروز

هــستند، بــا نــام “چهارشــنبه

سوری” با خود زمزمه میکنند .

در روزگاران نه چندان دور در

ایران کهن رسم بود که مقـارن

چهارشنبه آخر سال خانوادههای

ایرانی به یمن رسیدن آوای بهار

از روی کپه هـای خـار و گـزن

افروخته شده میپریدند.

نحوست خاکستر

قــدیمیهااعتقــاد داشــتند کــه خاکــستر

چهارشنبه سوری نحس است، چرا که مـردم

هنگام پریدن از روی آن، زردی و بیمـاری

خود را به آتش میدهند و در عوض سـرخی

و شادابی آتش را به خود منتقل میکنند.

این اعتقاد سبب میشد تـا زن هـر خانـه

خاکستر بر جای مانده از آتش چهارشنبه آخر

سال را در خاکانداز جمع کرده، به بـیرون از

خانه ببرد و آن را در سر چهـارراه یـا در آب

روان بریزد.

زن در بازگــشت بــه خانــه، در خانــه را

میکوبید و به ساکنان خانه میگفـت کـه از

عروسی می آید و تندرستی و شادی را بـرای

خانواده به ارمغان آورده است .

اهالی خانه نیز در این هنگام در را به روی

زن میگـشودند و اعتقـاد داشـتند کـه وی

تندرستی و شادی را برای یک سال به درون

خانه خود آورده است .

ترقه بازی به جای همه چیز

در سالهای اخیر، متاسـفانه ترقـهبـازی،

استفاده از مـواد محترقـه خطرنـاک و مـواد

منفجره، جای تمامی آییـنهـای شـیرین و

کهن چهارشنبه سوری را گرفته است .

برپایی آیین چهارشنبه سوری از دیرباز در

جای جای ایران کهن مرسوم بود، هـر چنـد

که هر شهر و دیار، آداب و رسوم خاص خود

را داشت، ولـی بـسیاری از رسـوم در میـان

هموطنان لر، کـرد ، بلـوچ ، تـرک و دیگـر

مناطق مشترک بود .

گذر و نظری در این آداب و رسـوم بـرای

آنان که به فرهنگ و تمـدن ایـران باسـتان

علاقهمند هستند، خالی از لطف نیست .

بروجرد

جشن چهارشنبه سوری در بروجرد همانند

سـایر شـهرهای ایـران در غـروب آخریـن

سهشنبه سـال برگـزار مـیشـد. شخـصیت

“ حاجی فیروز” دراین شب با جامه قرمز خود

در مراسم حاضر میشد و با دوده حاصـل از

سوختن بوتهها صورت خود را سیاه می کـرد

و برای جـشنهـای بعـدی نـوروزی آمـاده

میشد .

تهران

در تهــران قــدیم نــیز مــردم در شــب

چهارشنبه سـوری بوتـههـای خـشک را از

بیابانهای اطراف جمع میکردند و با شتر به

شـهر مـیآوردنـد و در محـلات مختلــف

میچرخاندند.

پس از غروب خورشید، بوتههای خـشک،

اسباب و اثاثیه کهنه و شکستهای را که پـس

از خانهتکانی بیرون گذاشته شده بـود، جمـع

میکردند و با آنها آتشی درست میکردند که

همه باید از روی آن میپریدند.

شیراز

در شیراز، به دو شب چهارشنبهسوری گفته

میشـد: یکـی چهارشـنبه آخـر مـاه اسـفند

( چهارشنبه آخر سال) و دیگـری چهارشـنبه

آخر ماه صفر.

با توجه به ارادتی که شیرازیها به حافـظ

دارند، در شب چهارشنبه سوری دور هم جمع

میشدند و از دیوان حافظ فال میگرفتند. در

قدیم رسم بود که دختران دم بخت در ایـن

شب برای بختگشایی بـه زیـارت آرامگـاه

حـضرت احمـدبن موسـی(ع) “شـاهچـراغ”

میرفتند. امروزه هم رسم است که بعضی از

زنان برای برآورده شدن حاجت در زیر منبـر

مسجد جامع شیراز معروف به منـبر مرتـضی

علی(ع) حلوا درست میکنند.

مردان و زنان شیرازی معتقدند که هرگـاه

در عصر روز سه شنبه آخـر سـال در حـوض

معروف آرامگاه سعدی صورت و دستان خـود

را بشویند، تا سال دیگر بیمار نمیشوند .

گیلان

گیلانیها، در شب چهارشنبه سوری اسپند

و کندر دود میکردند، گلاب به صورت خـود

میزدند و شمع را به نیـت روشـنایی روشـن

میکردند. گیلکیها، خاکستر آتـش افـروزی

شب چهارشنبه سـوری را صـبح چهارشـنبه

پای درختها میریختنند و معتقد بودند کـه

ایـن خاکـستر موجـب بـاروری درخـتهـا

میشود .

مازندران

رسم چهارشنبه سوری در استان مازنـدران

با برپایی هفت بوته آتـش بـه نـشانه هفـت

فرشته اجرا میشد. مازنیها معتقد بودند کـه

آتش تطهیرکننده اسـت و بـدی و مـرگ را

میسوزاند .

مردم این استان دراین شـب آش “ چهـل

گیاه” برای بیماران و نیازمندان میپختند .

آذربایجان

خریــد چهارشــنبه آخــر ســال از جملــه

سـنتهـای قـدیمی مـردم تبریـز در شـب

چهارشنبه سوری بود. خانمهای خانـهدار در

خرید چهارشنبه سوری آیینه، شـانه و جـارو

وسایل نو آغاز کنند.

گروهی از آذریها نیز با اعتقاد بر این کـه

آبهـا هنگـام تحویـل سـال از نـو متولـد

میشوند، در شب چهارشنبه سوری، کوزههای

کهنه خود را شکسته و کوزههای تـازه را بـا

آب پر میکردند تا در سال جدیـد بـه کنـج

اتاقها بریزند تا به ایـن ترتیـب ضـمن دور

کردن بلایا برکت را در سال جدید بـه خانـه

بیاورند .

چهارشنبه سوری در سایر مناطق ایران و

جهان

این آیین دیرینه از سوی باختر، در بخشی

از کردسـتان و از سـوی خـاور، در اسـتان

“ سینکیانگ” چین و سرزمینهای ایرانیتبار

“یارکنــد”، “تاشــقورغان” و “کاشــغر” بــا

تفاوتهایی برگزار میشد .

در تاشقورغان، این جشن در سـومین روز

سال نو برگزار میشـد. مـردم ایـن منطقـه

ضمن آتشافروزی و پریدن از آن، بر بـالای

بامها نیز به تعداد نفرات خانـه، جـام آتـشی

برمیافروختند.

در سـرزمینهـای اران و قفقـاز، هماننـد

استانهای آذربایجان، در آخـرین چهارشـنبه

اسفند ماه این مراسم را تکرار میکردنـد. در

بخشهایی از قرقیزستان نیز این مراسـم بـا

تفاوتهایی برگزار میشد.

این مراسم در قرقیزستان در غروب نـوروز

برگزار و تنها شاخههای خشک درختی به نام

“آرچا” سوزانده میشد.

آنچـه مـسلم اسـت، چهارشـنبه سـوری

منحصر به آتـشافـروزی نیـست، بلکـه در

روزگاران گذشته این مراسـم بـا آییـنهـای

دیگری همچون خـوردن غـذا بـه صـورت

دسـتهجمعـی، سـردادن سـرودهای ویـژه،

قاشقزنی، فالگوش، بازیهـای گروهـی و

نمایشهای سنتی همراه بود.

شیوه امروزی این جشن که با آتـش زدن

لاستیک خودروها، ایجاد انفجارهای مهیب با

استفاده از مواد منفجره و. . . همراه است، هیچ

ارتباطی با چهارشنبه سوری نداشته، تنها نـام

آن را بر خود دارد.

ماخذ: ایرنا

نشریۀ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صفحه ٢۰ / شماره ١٢ /سال ١٣٨۵

#چهارشنبه_سوری,#آئین_قدیمی,#بچه_های_دیروز

www.bachehayedirooz.tv

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

رسم کوزه شکنی در چهارشنبه سوری

کوزه شکنی

از دیگــر مراســم چهارشــنبه ســوری در

روزگاران گذشته، کوزهشکنی بـود کـه ایـن

روزهـا حـتی در خـاطرات مـادربزرگهـا و

پدربزرگها هم گم شده است .

در این رسـم، مـردم پـس از آتـش زدن

بوتهها و خارهای کوپه شده، مقـداری زغـال

به نشانه سیاهبختی، کمی نمک بـه علامـت

شورچشمی و یک سکه 10 شاهی به نـشانه

تنگدستی در کوزهای سفالین میانداختنـد و

هر یک از افراد خانواده یک بار کـوزه را دور

سر خود میچرخاند و آخرین نفر، کوزه را بـر

سر بام خانه میبرد و آن را به کوچه پرتـاب

میکرد .

“ درد و بـلای خانـه را ریختـم بـه تـوی

کوچه” ، شعاری بود که هنگام پرتاب کـردن

کوزه از پشت بام زمزمه میشد و اهالی خانه

بر ایـن بـاور بودنـد کـه بـا

دورانــداختن کــوزه، تــیره

بختی، شوربختی و تنگدستی

را از خانــه و خــانواده دور

میکنند .

#چهارشنبه_سوری ,#کوزه_شکنی,#رسم_قدیمی

www.bachehayedirooz.tv

نشریه صنایع و معادن ایران/ص۱۹/شماره۱۲/سال۱۳۸۵

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

رسم فال گوش در چهارشنبه سوری های قدیم

فال گوش در چهارشنبه های قدیم

همچنیـن، هـم زمـان بـا

غروب روز چهارشنبه سوری،

مراسم “ فال گوش ایستادن”

توسط زنان و دختران جـوان

انجام میشد .

در این رسم کهن، زنان و

دخترانی که در آرزوی ازدواج

بودند و یا شوق زیارت و مسافرت داشتند، در

غـروب شـب چهارشـنبه آخـر سـال نیـت

میکردند و از خانه بیرون میرفتند. آنـان در

سر گذر یا سر چهارسو میایستادند و گـوش

به صحبت رهگذران میسپردند.

آرزومندان بر این اعتقـاد بودنـد کـه اگـر

سخنان دلنشین و شاد از رهگـذران بـشنوند،

حاجت و آرزویهایشان برآورده میشود، ولی

اگر سخنان تلخ و اندوه از رهگذران شـنیدند،

به این معنا است که رسیدن به مـراد و آرزو

در سال نو ناممکن است

#فال_گوش,#چهارشنبه_سوری,#رسم_قدیمی

www.bachehayedirooz.tv

نشریه صنایع و معادن ایران /ص۱۹/ش۱۲/سال ۱۳۸۵

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

چهارشنبه سوری دیروز و امروز

فرق چهارشنبه سوری قدیم و جدید
بیایید با احترام به رسم های کهن و فکر کردن در باره علت بوجود امدن این رسمهای زیبا-با رفتارهای ناپسند و خطرناک خودمون اونهارو خراب نکنیم  نه خودمون نه دیگرانو آزار ندیم یا خدایی ناکرده به عزا نشونیم

http://s6.picofile.com/file/8244744826/4545.JPG

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

چهارشنبه سوری-تاریخچه چهارشنبه سوری-ساختپستانک قدیمی

رده:دلنوشته های نویسنده

رده:ترولهای دهه60

رده:خاطرات قدیمی


چهارشنبه سوری یکی از قدیمی ترین جشنهای باستانی ایران زمین است .این چشن در اخرین شب چهارشنبه سال(سه شنبه) اجرا میشود.

چهارشنبه سوری از دو کلمه چهارشنبه که ایام هفته است و سوری(سور در زبان کردی یعنی قرمز)تشکیل شده است.

در این روز برای از بین بردن ظلمات (غم تاریکی ...)اتشی بر افروخته میشود و روی ان می پرند البته از دید زرتشت پریدن از روی اتش به علت تقدس ان درست نیست.و نوعی بی احترامی به ان محسوب میشود

رسمهای زیادی در چهارشنبه سوری بسته به نوع منطقه اجرا میشود که مهمترین انها قاشق زنی که در ان دختران و پسران برای اینکه شناخته نشوند چادری روی خود می گذراند و به در خانه مردم می روند و صاحب خانه هم از صدای قاشق زدن انها متوجه شده و چیزی به انها میدخد از دیگر مراسم این روز در گذشته به شال انداختن میتوان اشاره کرد در این روز جوانها یه تکه و یک طرف از شالی را گره می زنند و به بالای پشت بامها میرند و از دودکش یک طرف انرا به داخل خانه میفرستند و با صرفه ای چیزی صاحب خانه را متوجه میسازند صاحب خانه که متوجه شده چیزی در سال میگذارد گره میزند و چند با شال را به ارامی تکان میدهد تا فردی که بالای  خانه است (پشت بام)متوجه شودو انرا بالا بکشد از شوخیهای مرسوم در این نوع مراسم(شال اندازی)هنگامی که فرد مورد نظر شال را پایین انداخت بجای هدیه انداختن تکه ای ذغال داغ به داخل شال و  بله.ضایع شدن  شخص شال انداز بود .

ما که در کرمانشاه ساکن هستیم و  هنوز بسیاری از اعیاد و فرهنگهای باستان در این اب و خاک زنده است.


چهارشنبه سوری قدیمی-دهه60*70

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

ادامه مطلب
تمامی حقوق مطالب سایت متعلق بچه های دیروز می باشد.
طراحی و اجرا:سایت ستاپ