بچه های دیروز
سایت نوستالژیک
مرور رده

عضدالملک

اولین نایب السلطنه رضا خان عضدالمک بود از ایل قاجار بود و پسر موسی خان -بعد ها به عنوان ایلخانی یا رئیس ایل قاجار شناخته شد.