بچه های دیروز
سایت نوستالژیک
مرور رده

زمین لرزه های ایران

ایران کشوری است که روی کمربند زلزله قرار دارد به طوریکه 90 درصد از مساحت این کشور روی گسل ها قرار دارد.
ایران در طول تاریخ خود شاهد فاجعه های بزرگی از این دست بوده و زلزله جان بسیاری از مردم ایران را گرفته یا مجروح و خانه نشین کرده است یا بی خانمان
و عوارض آسیب های روحی بعد از زلزله سالیان سال مناطق زلزله زده را اذیت می کند.