بچه های دیروز
سایت نوستالژیک
مرور رده

مجریان قدیمی

مجریان قدیمی

در این صفحه تصاویر و اطلاعاتی از مجریان مختلف تلویزیون قبل و بعد از انقلاب

در گروه های مختلف تلویزیون قرار می گیرد.

به مروز  زمان این تصاویر و این اطلاعات دست خوش تغییرات خواهد شد.

مجریان مختلف دهه 60/70 و سالهای بعد در گروه مجریان بعد از انقلاب و مجریان قبل از انقلاب هم در دسته بندی قبل از انقلاب قرار خواهند گرفت