بچه های دیروز
سایت نوستالژیک
مرور

تصویر

بدرالملوک

بدرالملوک همسر احمدشاه قاجار بود که حاصل ازدواج او با احمدشاه دختری بنام ایراندخت بود. همچنین او دختر ظهیرالسلطان

عضدالمک

عضدالمک - تصویری از نایب السلطنه در دوران احمدشاه قاجار(اولین) که بعد ها به عنوان رئیس ایل قاجار شناخته شد.

موش نمکی

موش نمکی  موش نمکی محصول سال 1385نویسنده: شادی پورمهدیکارگردان و سازنده عروسک: مرضیه محبوبگویندگان: هنگامه